Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. srpna 2014 (VOP)

1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.beautyshape.eu. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.beautyshape.eu je společnost United Foods Europes.r.o. se sídlem v Praze 4, Šátalská 987, PSČ 142 00, IČ 28459717, DIČ CZ28459717, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143078 (dále jen „BEAUTYSHAPE“).

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je centrum krasy BEAUTYSHAPE na adrese Lublaňská 47, 120 00 Praha a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího:

Prodejna a výdejní místo:

BEAUTYSHAPE

Lublaňská 47, 120 00 Praha 2
Tel: 222 542 069
E-mail: shop@beautyshape.cz

Bank Transfer Bank details:

  • Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b 140 78 Prague 4, Czech Republic
  • Account: 6654930001
  • IBAN: CZ1355000000006654930001
  • SWIFT: RZBCCZPP
  • Currency EUR

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy:

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.beautyshape.eu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s BEAUTYSHAPE.

BEAUTYSHAPE potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Až do okamžiku odeslání zboží Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy do 24 hodin od jejího podání telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese BEAUTYSHAPE bez jakýchkoli sankcí.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany BEAUTYSHAPE, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží BEAUTYSHAPE kupujícímu nebo výslovná akceptace BEAUTYSHAPE prostřednictvím emailu na elektronickou adresu Kupujícího, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

3. Vrácení zboží a odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat prodávajícímu dopis s následujícím textem „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo balíku: xxxxxxxx a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………..."Datum a podpis.
  • Zboží doručit na adresu prodávajícího (Lublaňská 47, 120 00 Praha 2) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu a fakturou doporučeně. Poštovné a balné se nevrací.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího: musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité a musí být nepoškozené.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Ceny a platby za zboží

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti či kartou při nákupu,
b. platba předem bankovním převodem,
c. platba přes internetové rozhraní banky,
d. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
e. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),

f. platba prostřednictvím systému Paypal.

5. Slevy a slevové kupony

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má BEUTYSHAPE právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

6. Doručení zboží

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Způsoby dopravy a náklady se řídí cenami uvedenými na www.beautyshape.eu

Je-li BEAUTYSHAPE podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Ochrana Osobních Údajů

Veškerá osobní data uváděna s objednávkou (vyplněna v registraci zákazníka či dopsány při zaslání objednávky) budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

8. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.beautyshape.eu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Product added to compare.